Ποιος πρέπει να τους εφαρµόζει

Η ασφαλής και επιτυχής χρήση των φακών επαφής προϋποθέτει μια σειρά σωστών επιλογών που παρέχονται αποκλειστικά από τον επαγγελματία-εφαρμοστή. Ο Εφαρμοστής Φακών Επαφής (Οπτικός ή Οπτικός – Οπτομέτρης) είναι ο επαγγελματίας της υγείας που φέρει την επιστημονική και τεχνική κατάρτιση η οποία είναι απαραίτητη για την ορθή και ασφαλή εφαρμογή φακών επαφής και την εκπαίδευση για τη φροντίδα των φακών επαφής, του ατόμου που τους χρησιμοποιεί.

 

Η ασφαλής και επιτυχής χρήση των φακών επαφής προϋποθέτει μια σειρά σωστών επιλογών που παρέχονται αποκλειστικά από τον επαγγελματία-εφαρμοστή. Ο Εφαρμοστής Φακών Επαφής (Οπτικός ή Οπτικός – Οπτομέτρης) είναι ο επαγγελματίας της υγείας που φέρει την επιστημονική και τεχνική κατάρτιση η οποία είναι απαραίτητη για την ορθή και ασφαλή εφαρμογή φακών επαφής και την εκπαίδευση για τη φροντίδα των φακών επαφής, του ατόμου που τους χρησιμοποιεί. Αναλαμβάνει υπεύθυνα την πλήρη ενημέρωση, την κατάλληλη επιλογή υλικών, την εξατομικευμένη εφαρμογή και τη σωστή καθοδήγηση όσον αφορά στο χειρισμό των φακών και τους κανόνες φροντίδας συντήρησης και υγιεινής. Υπάρχουν, για παράδειγμα, εκατοντάδες διαφορετικοί τύποι φακών επαφής, οι οποίοι απαιτούν εξατομικευμένο έλεγχο για τη βέλτιστη εφαρμογή και διόρθωση της όρασης, ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες του κάθε χρήστη.

Ο Εφαρμοστής Φακών Επαφής είναι επίσης σε θέση να γνωρίζει και να αντιμετωπίζει ανεπιθύμητες καταστάσεις που ενδεχομένως εμφανιστούν και να σας καθοδηγήσει, εάν χρειάζεται να αλλάξετε τύπο φακών επαφής ή τον τρόπο με τους οποίους τους χρησιμοποιείτε.

Ο Εφαρμοστής Φακών Επαφής:

  • είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
  • διαθέτει τον κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό προκειμένου να συλλέξει όλα τα απαραίτητα δεδομένα, για την ιδανική επιλογή των φακών επαφής με βάση τις δικές σας ανάγκες όρασης
  • διαθέτει τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό για τον έλεγχο της εφαρμογής των φακών επαφής καθώς και της όρασής σας
  • διαθέτει πρόσβαση σε διάφορους τύπους φακών επαφής σε σχέση με τα υλικά αλλά και τη διάρκεια χρήσης και αντικατάστασής τους

Ο τύπος των φακών επαφής που χρησιμοποιείτε, η ορθή χρήση τους και η συχνότητα αντικατάστασή τους απαιτούν πάντα τη συμβουλή και καθοδήγηση του Εφαρμοστή Φακών Επαφής.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε και με τους παρακάτω θεσμικούς φορείς και επιστημονικές ενώσεις, προκειμένου να θέσετε τυχόν ερωτήματα:

Πανελλήνια Ένωση Οπτικών & Οπτομετρών – ΠΕΟΟ (τηλ. 210 52 32 616)

Σύλλογος Οπτικών & Οπτομετρών Βορείου Ελλάδος – ΣΟΟΒΕ (τηλ. 2310 53 42 56  &  2310 32 58 66)

Ελληνική Ακαδημία Οπτομετρίας – ΕΑΟ (τηλ. 210 80 85 051)